Atatürk Orman Çiftliği

Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’n­de in­şa edi­le­cek olan ye­ni Baş­ba­kan­lık ko­nu­tu için 3 bin ağaç kes­ti­ler. Ata­tür­k’­ün evi­ni de yı­ka­cak­lar…

Baş­ba­kan­lık için alı­nan ye­ni uça­ğın iç de­ko­ras­yo­nu de­vam eder­ken An­ka­ra­’da bir de “Baş­bakan­lık Sa­ra­yı­” in­şa­atı baş­la­dı.

Yeni Başbakanlık konutunun ad­re­si, Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in ya­di­ga­rı Ata­türk Or­man Çift­li­ği (AOÇ) yer­leş­ke­si…

Önce imara açıldı

Ga­zi Yer­leş­ke­si­’nin ta­pu­su Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne ait… Yerleşke, 1. de­re­ce SİT ala­nıy­ken, imara aça­bil­mek için 3. de­re­ce SİT alanına dö­nüş­tü­rül­dü. Yak­la­şık 90 hek­tar­lık alan, Baş­ba­kan­lık bi­na­sı ola­rak di­ğer de­yim­le de “Be­yaz Sa­ra­y” ola­rak plan­lan­dı. Ta­pu­nun, TO­Kİ­’ye dev­ri ger­çek­leş­ti.

Ağaç katliamı var…

İn­şa­atı süren “sa­ra­y” için 3 bin ci­va­rın­da ağaç ke­sil­di. Ata­tür­k’­ün Se­la­ni­k’­te doğ­du­ğu ve ay­nı öl­çü­ler­de ya­pı­lan evi­nin de yı­kı­la­cak­lar ara­sın­da yer al­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ka­ba in­şa­atı­nın ya­pım işi, 68 mil­yon TL ar­tı KDV’­ye mal olan ye­ni Baş­ba­kan­lık ko­nu­tu için di­ğer do­na­nım­lar­la bir­lik­te top­lam 300 mil­yon TL har­ca­na­cak.

Üst düzey güvenlik

2014 yı­lın­da ta­mam­lan­ma­sı plan­la­nan ko­nut, 3 blok ha­lin­de ya­pı­la­cak. Baş­ba­kan Er­do­ğan ile yar­dım­cı­la­rının ve müs­te­şa­rı­nın oda­la­rı or­ta­da­ki blok­ta yer ala­cak. Yan­da­ki di­ğer iki blok­ta ise ida­ri bi­rim­ler bu­lu­na­cak. Er­do­ğa­n’­ın ma­kam oda­sı­nın yer ala­ca­ğı blo­ğa gi­riş­ler özel izin­le müm­kün ola­bi­le­cek.

‘AOÇ kurban edildi’

Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün ta­pu­lu ma­lı­nın el­den çık­ma­sıy­la baş­la­yan ge­liş­me­ler, Mİ­T’­e ait Mar­ma­ra Köş­kü­’nü de içi­ne al­dı. Ko­nu­yu ya­kın­dan bi­len yet­ki­li­ler, Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’nin önem­li bir bö­lü­mü­nün “Be­yaz Sa­ray kur­ba­nı­” ola­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Tür­ki­ye Or­man­cı­lar Der­ne­ği­’nin Ge­nel Baş­ka­nı Fev­zi Ka­le­li, “Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’nin mer­ke­zin­de yer alan Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ga­zi Yer­leş­ke­si ol­du-bit­tiy­le TO­Kİ­’ye dev­re­dil­di. Ata­tür­k’­ten ema­net ka­lan bu yer­ler de el­den çı­ka­rıl­mış­tır” dedi.

Suç duyurusu yaptı

2007’den bu ya­na, Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ te­sis­le­rinin yık­tı­rı­lıp ye­ri­ne “Be­yaz Sa­ra­y”­ın ya­pı­la­ca­ğı­nın bi­lin­me­si­ne rağ­men, ge­nel mü­dür­lük ona­rımı için yak­la­şık 30 mil­yon li­ra har­can­dı­ğı­nı öne sü­ren Ka­le­li, suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­cak­la­rı­nı açık­la­dı.

Kaynak: İnternetajans.com


Atatürk Orman Çiftliği